ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Δημιουργία 29 θέσεων απασχόλησης με επτάμηνες συμβάσεις σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού.

«Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων Κορινθίας – Αργολίδας – Αρκαδίας»

Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές παρέμβασης, μέσω της συνεργασίας της ΕΠΕΚ που είναι φορέας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός και δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο του πολιτισμού και των αρχαιοτήτων και της 25η ΕΒΑ, με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της  υπηρεσίας προς αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η φύλαξη, η ανάδειξη και η προστασία των  βυζαντινών αρχαιοτήτων, η ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς για την προβολή των πολιτιστικών χώρων.

1.    Για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων 10 άτομα ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ: 10

 • Π.Ε. Αργολίδας: 5 (Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας:2, Κάστρο “Λάρισα” Άργους:2, Κάστρο Ακροναυπλίας:1).
 • Π.Ε. Αρκαδίας: 2 (Κάστρο Λεονταρίου:1, Αρχαιολογικός χώρος Τεγέας:1).
 • Π.Ε. Κορινθίας: 3 (Κάστρο Ακροκορίνθου:2, Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου:1).
 1. 2.    Για την εκτέλεση εργασιών προστασίας, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων και εν γένει πολιτιστικών υποδομών 17 εργατοτεχνίτες/εργάτες:

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΕΣ: 17

 • Π.Ε. Αργολίδας: 6

“Λάρισα” Άργους, Ακροναυπλία, Παλαμήδι, Επιδαύρου, Θερμισίας, Κιβερίου. (Από ένα άτομο σε κάθε Κάστρο)

 • Π.Ε. Αρκαδίας: 6

Κάστρο Μουχλί, Λεονταρίου και Άστρους (από 2 άτομα σε κάθε Κάστρο)

 • Π.Ε. Κορινθίας: 5

Κάστρο Ακροκορίνθου, Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Λιμένα Λεχαίου, Εξαμίλιο Τείχος.

 (Οι εργατοτεχνίτες/εργάτες θα προσφέρουν τις εργασίες τους ανάλογα με τις ανάγκες π.χ. για τον καθαρισμό θα μπορούν να μετακινούνται περισσότερα άτομα σε ένα κάστρο και στη συνέχεια στα επόμενα).

 1. 3.    Για την εκτέλεση εργασιών προστασίας, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων και εν γένει πολιτιστικών υποδομών 2 Αρχαιολόγους ως εξής:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ: 2

1 Αρχαιολόγος στην Π.Ε. Αργολίδας.

1 Αρχαιολόγος στην Π.Ε. Αρκαδίας.

 Ανάλογα με τις ανάγκες, κάθε αρχαιολόγος θα μετακινείται στους χώρους της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει τοποθετηθεί.

Θα πραγματοποιηθεί διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο, με ευθύνη Δικαιούχου και του Συμπράττοντα Φορέα, πριν την επίσημη έναρξη της απασχόλησης των ωφελουμένων, με σκοπό την βασική – αρχική τους πληροφόρηση, για το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε εγκαταστάσεις της 25ης ΕΒΑ και στους σχετικούς χώρους.

 Θεματολογία του σεμιναρίου.

 • Τι είναι κοινωφελής εργασία. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ωφελουμένων.
 • Ενημέρωση για το αντικείμενο.
 • Ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία των βυζαντινών αρχαιοτήτων στην Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία.
 • Νομικό πλαίσιο για τα αρχαία μνημεία.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

1/03/2013

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

30/09/2013

Αποδοχές

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€. Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, οι δικαιούχοι φορείς, ουδέν άλλο υποχρεούνται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα. Στις άμεσες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Βαθμολόγηση, κατάταξη, τοποθέτηση υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με χρήση μηχανογραφικού λογισμικού

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού από το Δικαιούχο. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέσα δημοσιότητας που χρησιμοποιούνται είναι κατ’ ελάχιστο:

– Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται η δράση

– Μία πληρωμένη καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια

– Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση

– Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας όπου υλοποιείται η πράξη.

-Ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (εφόσον υπάρχει) και στις ιστοσελίδες του Δήμου καθώς και της οικείας Περιφέρειας όπου υλοποιείται η πράξη.

Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων

o Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους αιτούντες).

o Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).

o Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για υπηκόους Τρίτων Χωρών).

o Αποδεικτικό σπουδών ή δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

Για το κριτήριο της Ανεργίας

o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον Δικαιούχο.

o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.

Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης

o Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 – 31/12/2010 (για όλους τους αιτούντες) ή

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.

Ο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλα δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν τα προστατευόμενα μέλη μιας οικογένειας.

Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας

o Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).

Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα

O Η εντοπιότητα (κατοικία σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία χωροθετείται η πράξη) θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή από την ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του ωφελούμενου που αναγράφεται είτε στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ).