Καλάβρυτα, 16/12/2013

Αρ. Πρωτ: 53

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

 «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α»

που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που κατοικούν στους Δήμους Αιγίου, Καλαβρύτων, Αγρινίου και Αρχαίας Ολυμπίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια υλοποίησης  της Πράξης «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων».

Στόχος:

Ο στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τριών περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και την δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς του αγροτουρισμού – οικοτουρισμού, κοινωνικής φροντίδας, προώθησης τοπικών προϊόντων και των social media.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α», η οποία συστάθηκε για τις ανάγκες της Πράξης, από τους παρακάτω φορείς:

Συντονιστής φορέας: ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ»

Εταίροι:

 1. Πανκαλαβρυτινή      Ένωση
 2. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας
 3. ΔΗΩ
 4. Ερύμανθος
 5. Δήμος      Ολυμπίας
 6. ΛΥΔΙΑ – Κοινότητα Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή      Ζωή
 7. «Μέριμνα-Στήριξη»      Αγρινίου
 8. «Έδρα»
 9. Ένωση      Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας ΕΠΕΚ
 10. ΚΕΚ      Ζ ΙΝΒΕΣΤ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1

ΚΕΚ (Καλάβρυτα, Τριπόταμα,   Αιγιαλείας, Αγρίνιο)

95

     

2

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (Τριπόταμα)

25

16

Αγορά Τοπικών Προϊόντων
Οργάνωση και λειτουργία “Ιππικού   συνεταιρισμού”- Αγροτουρισμός
Οργάνωση για το αγρόκτημα, τον ξενώνα και τη συλλογή-   τυποποίηση και διάθεση βοτάνων στη Μονή Πορετσού- λειτουργία ξενώνα

3

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ (Καλάβρυτα)

25

12

Ειδίκευση σε χειροτεχνία, ξυλογλυπτική με παραδοσιακούς   τρόπους και παραγωγή και προώθηση ποιοτικών προϊόντων
Οργάνωση για τα Κοινωνικά δίκτυα στη Δυτ. Ελλάδα (social media) και την Συμβουλευτική   υγιεινής διατροφής- διαβίβωσης- άσκησης στην Δυτ. Ελλάδα

4

ΕΠΕΚ (Αιγιαλεία)

40

10

Οργάνωση και προώθηση για τον οικοτουρισμό
Ειδίκευση στην Αγγειοπλαστική

5

ΜΕΡΙΜΝΑ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Αγρίνιο)  

43

15

Οργάνωση “κοινωνικής φροντίδας” για Βοήθεια   στο σπίτι
   
  ΣΥΝΟΛΟ

95

133

53

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δράσεις κατάρτισης-επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης απευθύνονται σε ωφελούμενους που είναι α) άνεργοι-ες εγγεγραμμένοι-ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ οι οποίοι-ες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και β) νέοι-ες επιστήμονες (διπλωματούχοι μηχανικοί ΠΕ) οι οποίοι-ες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων

Η Πράξη αφορά σε 95 ωφελούμενους-ες και δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α. άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Β. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά      από την 02.01. 2011 και μετά.
 • Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη      επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία      τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε      πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία      έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης      δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του      πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας      τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών      περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο      χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω      ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
 • Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών      υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και      δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών,      υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της      δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων,      μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που      μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει      μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34      ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που      αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του      ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους      γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη      εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ΔΟΑΤΑΠ.
 • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό      έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην      υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων      επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση      ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η      αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως      εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους –      Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν      δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι      αυτής.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους      υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
 • όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη      Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία      δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Γ. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Αντικατάσταση ωφελουμένων είναι δυνατή μέχρι 6 μήνες μετά την απόφαση ένταξης της Πράξης, τηρώντας τη μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων που έχει εγκριθεί βάσει του Σχεδίου Δράσης.

Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν ενέργειες και δέσμες δράσεων ειδικά σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, οι οποίες παράλληλα εναρμονίζονται με την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκαμψίες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου, καθώς και τα συνολικά κοινωνικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών παρέμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση Συμμετοχής

 1. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εν ισχύ
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής      Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολή έδρας (αν απαιτείται)
 4. Τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, αναγνωρίσεις κ.λπ.)
 5. Πιστοποιητικό      οικογενειακής κατάστασης
 6. Φωτοαντίγραφο      εκκαθαριστικού σημειώματος
 7. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πράξη
 8. Υπεύθυνη Δήλωση      ανεργίας και χρονικού διαστήματος ανεργίας (μόνο για Νέους Επιστήμονες)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.akisda.org και από τα σημεία υποβολής των αιτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους θα ξεκινήσει την Τρίτη 17/12/2013 και θα λήξει την Παρασκευή 21/02/2014 και θα γίνεται Δευτέρα έως Παρασκευή στα ακόλουθα σημεία:

 • Γραφείο      Ενημέρωσης  της Α.Σ.: 28ης      Οκτωβρίου 121, 11251 Αθήνα, τηλ: 210 8236040 (10:00- 17:00)
 • Γραφείο      Ενημέρωσης  της Α.Σ.: 3ης      Σεπτεμβρίου 69, 10433 Αθήνα, τηλ: 210 8813760,-1 (10:00 – 17:00)
 • Έδρα της      Α.Σ.: Μεγάλου Σπηλαίου 24, 25001 Καλάβρυτα, τηλ: 26920 22884 (10:00 –      17:00)
 • Γραφείο      Ενημέρωσης  της Α.Σ.: «ΜΕΡΙΜΝΑ      ΣΤΗΡΙΞΗ», ΘΕΜΙ∆ΟΣ 1, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ: 26410 57855 (10:00 – 17:00)
 • Γραφείο      Ενημέρωσης  της Α.Σ.: «ΜΕΡΙΜΝΑ      ΣΤΗΡΙΞΗ», ΘΕΜΙ∆ΟΣ 1, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ: 26410 57855 (10:00 – 17:00)
 • Γραφείο      Ενημέρωσης  της Α.Σ.: «ΕΠΕΚ», Πειρήνης      20,  Κόρινθος, τηλ: 27410 72386 (10:00 – 17:00)

Καθώς και ηλεκτρονικά στα e-mails : akoisda1@gmail.com, akoisda2@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ